Bosnian
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ МИНХЕН

Nastava

Dopunska nastava na maternjem jeziku

Organiziranje nastave maternjeg jezika u SR Njemačkoj je u nadležnosti pokrajinskih vlada, tako da je ova oblast različito uređena od pokrajine do pokrajine. U nekim  saveznim pokrajinama  organizirana  je integrirana nastava maternjeg jezika u okviru redovnih njemačkih škola.  Međutim, broj učenika koji pohađaju nastavu maternjeg jezika u okviru redovnih njemačkih škola je znatno manji i teško ga je utvrditi jer se nastava maternjeg jezika u nekim pokrajinama organizira prema državljanskoj pripadnosti, a u nekim prema nazivu jezika. U svakom slučaju, mogućnosti pohađanja ove nastave u okviru redovnih škola nisu dovoljno iskorištene.

Osim učenja maternjeg jezika u okviru redovnih njemačkih škola, nastava maternjeg jezika organizirana je i u okviru udruženja i klubova bh. iseljenika, kao i pri vjerskim zajednicama.

Također, značajno je istaknuti aktivnosti dopunskih škola susjednih država Srbije i Hrvatske,  koje pohađaju i djeca iseljenih Srba i Hrvata iz Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina i Njemačka zaključile su Sporazum o  saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke sa Prilogom uz Sporazum kojim su uređeni osnovni principi organizacije škola na maternjem jeziku 2005 godine. («Službeni glasnik BiH» br.11 od 08.12.2005.godine). Ovaj sporazum je  veoma značajan jer u ovoj zemlji živi oko 250.000 građana bh. porijekla.

Postoji i sporazum između BiH i Savezne Republike Njemačka o osnivanju i djelatnosti instituta za kulturu potpisan 1999. godine koji reguliše otvaranja kulturnih instituta čija djelatnost je širenje i posredovanje znanja jezika države porijekla, širenje informacija i znanja na poljima kulture, obrazovanja i nauke kao i na odgovarajuću saradnju u ovim oblastima.

Uredbama Saveznog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu Njemačke iz 2000. godine propisan je način i ciljevi izvođenja nastave maternjeg jezika kao izbornog predmeta za učenike osnovnih i srednjih škola. Prvenstveni cilj nastave maternjeg jezika u Njemačkoj je postizanje visokog stupnja dvojezičnosti (maternjeg i njemačkog). Nastava maternjeg ima za cilj: da se podržavanjem stava prema dvojezičnosti jača identitet i unapređuje proces integracije i da se proučavanjem porijekla i aktualne životne sredine kao i suočavanjem sa dvojezičnim iskustvom izgrade mostovi između kultura i generacija. Kompetencija u odnosu na maternji jezik zahtijeva osnovno poznavanje književnosti, geografije, istorije i kulture zemlje porijekla a dvojezična kompetencija zahtijeva da učenici mogu dotične jezike i kulture dovesti u međusobni odnos.

Da bi se organizirala nastava na maternjm jeziku potrebno je ispuniti određene uslove organizacije, što podrazumijeva sljedeće:

• dovoljan broj učenika za nastavu, s tim što se djeca različitih godišta i škola mogu

  spojiti u jednu grupu,

• kvalificiran nastavni kadar,

• nastava treba biti dozvoljena od nadležnog ministarstva Savezne pokrajine,

• grupa učenika koja u nekim saveznim pokrajinama treba brojati najmanje 8, a u drugim

   najmanje 12 učenika.

Radi podrške učenju maternjeg jezika djece u iseljeništvu,  2012. godine osnovan je Savez bosanskih dopunskih škola u Njemačkoj. Zahvaljujući ovoj krovnoj organizaciji otvoreno je 45 dopunskih škola na cijelom području Njemačke. Rad ovih škola podržan je od diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine i nadležnih institucija SR Njemačke. Nastava u ovim dopunskim školama odvija se prema planu, programu i udžbenicima za dopunsku nastavu nadležnog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a izvodi je profesionalni nastavni kadar. Održava se u prostorijama redovnih njemačkih škola, sufinansirana je od nadležnih njemačkih institucija, a ocjene iz maternjeg jezika se unose u njemačko svjedočanstvo učenika i ulaze u osnov za prosjek ocjena. U okviru Saveza su za svaku pokrajinu i gradove sa većom koncetracijom djece bh. porijekla imenovani su kooordinatori za dopunsku nastavu sa ciljem  uključivanja što većeg broja djece u ovu nastavu. Diplomatsko konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj su uključena i podržavaju ove aktivnosti kako kroz saradnju sa ovom krovnom organizacijom, koordinatorima, nastavnicima, tako i kroz saradnju sa nadležnim obrazovnim institucijama SR Njemačke.

WordPress Lightbox